Selvgjort er velgjort

Rakkestad Arbeiderparti er tydelige på at vi ikke ønsker å privatisere kommunale tjenester. Noen vi si at det er på grunn av ideologi, og de har selvfølgelig rett. Sosialdemokratisk tradisjon tilsier at de store oppgaven i samfunnet løser vi i fellesskap, til beste for alle. Og desto bedre og rimeligere vi klarer å gjøre tjenestene, desto bedre skal de være for deg som innbygger å motta tjenester. Målet er velferd til alle fremfor velstand for de få. Jeg er stolt av å være sosialdemokrat. 

Fordelene ved å drive tjenestene selv er mange, kommunen beholder kompetanse som ellers vil kunne forsvinne ved en ny anbudsvinner. Dette gjør at man i større grad kan investere i de ansatte og bidra til økt motivasjon for å utvikle tjenestene. Alternativet kan være uforutsigbare ansettelser og dårligere lønn-, pensjon- og arbeidsvilkår. Ved å satse på de ansatte kan vi skape et inkluderende arbeidsliv der folk kan stå lenge i jobb. Dette skaper erfaring og det gir bedre tjenester til de som trenger det. 

For oss er nærhet til tjenestene viktig. Ved å privatisere vil vi kunne få en situasjon hvor endringer bare kan gjøres gjennom reforhandling av kontrakter. Dette skaper større avstand og mindre innflytelse for brukere og politikere. Ved å ha våre egne tjenester har vi demokratisk kontroll over tjenestene, noe som gir forutsigbarhet. Alternativet er lite innsyn og store konsekvenser ved en eventuell konkurs. Vi har i veldig liten grad mulighet til å påvirke hvem som vinner anbud i Rakkestad kommune. På samme måte som andre kommuner har liten mulighet for å sørge for at bedrifter fra Rakkestad stiller lengre bak i køen hos dem. Jeg tror ingen er tjent med noen annen løsning. 

Det kanskje viktigste argumentet er at overskudd i seg selv ikke er målet, men at tjenestene skal være gode. Velferd skal ikke drives med mål om profitt. Spares det inn skal det komme deg som innbygger til gode i form av enda bedre tjenester. I god sosialdemokratisk ånd. 

Det Arbeiderpartiet derimot ikke har sagt, er at vi skal rekommunalisere tjenester som allerede er privatisert, som for eksempel renovasjon. Noen ser ut til å ville misforstå dette. Kanskje med vilje? Rakkestad kommune har en lang rekke med avtaler med det private næringslivet, og dette fungerer utmerket. Vi skal ikke endre på det. 

Noen peker på at det skal være et stort fokus på kostnadskontroll.  I løpet av de siste årene har vi kuttet nærmere 20 stillinger innenfor ikke tjenesteytende ledd, og vi har stort fokus på å rydde opp i dyre avtaler. Dette har i noen tilfeller ført til at vi har sagt opp avtaler med private og overtatt tjenesten selv. Det er ingen automatikk i at privatisering gir mindre utgifter. 

Hvis vi skal kunne gjøre gode offentlige tjenester bedre må vi slutte å se på de ansatte som en utgiftspost. Vi må anerkjenne den erfaringen og kompetansen de sitter med. Enten du er universitetsutdannet eller ufaglært besitter du kunnskap som Rakkestad kommune trenger, og den ene er ikke mer verdifull enn den andre. Derfor ønsker Rakkestad Arbeiderparti å investere i våre egne ansatte, slik at de er i enda bedre stand til å ta vare på deg som innbygger når du trenger det. Det gir større nærhet, mer forutsigbarhet og bedre muligheter til å utvikle kommunen vår. 

Vi ønsket ikke at Rakkestad skulle bestå som egen kommune for å legge ned område etter område. Vi vil ta Rakkestad videre, og det gjør vi best ved selv å ha hånda på rattet.

Knut-Magne Bjørnstad - Ordførerkandidat

Vår ordførerkandidat - en ordfører for alle!