Politikk er å bestemme - ikke bare mene!

Politikk er å bestemme  – ikke bare å mene

I RA på nett og papir har vi sett at KrF i Rakkestad mener kommunen bør bruke mer penger på vedlikeholdsarbeid. «Er det slike lekeplasser vi skal ha? Dette er lavmål» sier Øyvind Kjeve. «Jeg støtter Øyvinds bekymring for vedlikeholdet i kommunen vår.  Vi i Senterpartiet løfter gjerne denne saken frem sammen med KrF» sier Karoline Fjeldstad i Senterpartiet.  Saken er illustrert med bilder fra lekeplasser i bygda.  

Nå har vi jo i andre innlegg i sommer hørt mange skryte av hvor fint det er blitt i sentrum.  Det har det også blitt og det skal vi være stolte av. Det betyr ikke at det ikke er behov for vedlikehold.  For all del. Men vi bor i en velstelt bygd, og de som har som jobb å stelle offentlige plasser for oss gjør en utmerket jobb innenfor de rammene de har til rådighet.

Og det er dette med rammene jeg er opptatt av.  Jeg har ikke fulgt så mye med i politikken de siste årene så det første jeg tenkte da jeg leste disse utsagnene var at her må det ha vært en dra-kamp om midlene i budsjettbehandlingen i høst.  

Men nei.  

I rådmannens kommentar til Teknisk sitt budsjett for 2019 – 2022 sier han at «som følge av stramme driftsbudsjetter er drift og vedlikehold av grøntområder, kommunaltekniske anlegg, veier og bygninger utfordrende. Denne situasjonen forverrer seg i 2019 og i perioden 2019 – 2022».

Da budsjettet ble behandlet i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget uttalte utvalget enstemmig at de støtter rådmannens forslag til vedtak.    

Alle medlemmene, inklusive to fra SP og en fra KrF (nå SP).

Det kom altså ingen forslag til endringer i fagutvalget om å bevilge penger til vedlikehold av lekeplasser eller andre anlegg.    

Behandlingen i formannskapet ligger ikke på nett, så jeg vet ikke hva som kom av forslag der, men i kommunestyret – som vedtar budsjettet – kom det ingen kommentarer på rådmannens utsagn eller forslag om å styrke budsjettet slik at det ble mer penger til vedlikehold.  Budsjettet for 2019 – 2022 ble vedtatt 6. desember 2018.

Men i behandlingen av regnskapet for 2018 da?  Der det ble avsatt over 28 millioner kroner til disposisjonsfondet? Det er jo dette fondet KrF foreslår at det kan tas midler av til vedlikehold.  I behandlingen av regnskapet 13. juni i år – altså for to måneder siden – der må det vel ha kommet forslag om å avsette litt mindre til disposisjonsfondet og bruke litt av overskuddet til vedlikehold? Det som er lavmål på lekeplassene nå var vel dårlig da også?

Men igjen.  Nei. Ingen kom med forslag om å bruke noe av dette store overskuddet til noe annet enn det som rådmannen foreslo. Midler som kunne vært brukt nå med en gang.  Altså allerede denne sommeren.  Rådmannens forslag ble derimot enstemmig vedtatt. Ingen hadde ordet i saken.   Over 28 millioner kroner ble satt på disposisjonsfondet.  Det er bra det, ikke misforstå. Vi trenger pengene. 

Men - det er politikerne som vedtar rammene som Rakkestad kommune kan bruke på de forskjellige områdene.  Det er politikerne som bestemmer hvordan kommunens «overskudd» skal benyttes når regnskapet behandles.  

Det holder ikke bare å mene gode ting i en valgkamp, man må bruke det politiske handlingsrommet og følge opp med forslag under den politiske behandlingen. Politikk er å fatte vedtak. Ikke klage over noe man selv kunne gjort noe med.  

Arbeiderpartiets representanter vil jobbe for å få flertall for de sakene vi brenner for.  Ikke vedta én ting og ikke stå for det noen uker etterpå.  Det fører kun til politikerforakt.

Laila Olsen Rode

4. kandidat – Rakkestad Arbeiderparti